เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Term of Use

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง HostElegant.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง

(ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้)

 • เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย medical marijuana doctors เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
 • ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและ ทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์ที่มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
 • ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บบอร์ด หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผู้ให้บริการมีสิทธิ์บล๊อค IP ต่างประเทศ หรือปิดหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ผิดกฏหมาย หรือผิดข้อตกลงข้างต้น จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบเว็บไซต์ว่าผิดตามข้อ ตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

 

(ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้))

 • เว็บไซต์ที่มีการใช้ bandwidth เกินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกระงับการใช้งานจนถึงสิ้นเดือน และสามารถใช้งานต่อได้เมื่อขึ้นเดือนใหม่
 • เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้  การระงับในกรณีนี้ จะระงับเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อตกลงในการจดโดเมนเนม

สิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในส่วนของ “เจ้าของชื่อโดเมน” (Registrant) ซึ่งทางโฮสอิลิแกนท์จะให้ท่านกำหนดเองได้ก่อนที่จะทำการจดโดเมน และทางโฮสอิลิแกนท์ให้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชื่อ โดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ”ผู้ดูแลชื่อโดเมน”(Administrative Contact)

การกระทำต่างๆที่”ผู้ดูแลชื่อโดเมน” (AdministrativeContact) ได้กระทำจะถือเป็นการกระทำของท่านเอง ซึ่งทางโฮสอิลิแกนท์จะให้ password ของ “ผู้ดูแลชื่อโดเมน” (Administrative Contact) แก่ท่าน ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทางโฮสอิลิแกนท์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

ชื่อของโดเมนเมื่อทำการจดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามโดเมนเนมที่ทางโฮสอิลิแกนท์ https://essayhelp-now.com จดให้หรือย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของโฮสอิลิแกนท์ถือเป็นทรัพย์สินของ ท่าน ซึ่งท่านมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนการจดโดเมนว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ อื่นหรือไม่ และไม่นำชื่อโดเมนเนมนั้น ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้อง ขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโฮสอิลิแกนท์จะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

การย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่นๆ ถือเป็นสิทธิ์ของท่าน (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ซึ่งท่านจะโอนย้ายได้เมื่อโดเมนได้ทำการจดกับโฮสอิลิแกนท์เกิน 60 วันแล้วเท่านั้น

การต่ออายุโดเมนเนม เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุโดเมนโฮสอิลิแกนท์จะส่งเมลล์ ให้ท่านเพื่อแจ้ง 30 วันก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางโฮสอิลิแกนท์ทำการต่ออายุโดเมนล่วง หน้า 7 วันก่อนหมดอายุจะถือว่า ยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งทางโฮสอิลิแกนท์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา

???????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? 1 ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????

??????????????????????????????????????? 30 ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????? ???username ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????? ? ????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ????????????????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????

??????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????

 • 1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????? ????????? Software/Script ??????? ?????????????????????????????????? Software/Script ?????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ??? Script ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
 • 2??????????? ????????????????? ? ????????????????? CPU , I/O Harddisk ???? Memory ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
 • 3?????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????

**????????????????????????????????????????????????????????????**

louis vuitton outlet low georgetown 11s low georgetown 11s space Jam 5s adidas yeezy 750 boost low bred 13s jordan 7 lola bunny low bred 11s lola bunny 7s cement tongue 5s jordan 13 low bred jordan 11 low bred jordan 11 low bred hare 7s jordan 11 low georgetown low georgetown 11s jordan 11 low georgetown low georgetown 11s lola bunny 7s low hornets 13s

HostElegant™  Online Marketing Web Hosting , Web Design & Development , IT consultant company
(www.hostelegant.com is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand.)

low bred 13s lola bunny 7s lola bunny 7s jordan 13 low hornets low bred 11s low bred 13s low georgetown 11s low hornets 13s lola bunny 7s jordan 11 low georgetown space Jam 5s jordan 13 low hornets lola bunny 7s jordan 11 low bred hare 7s jordan 13 low hornets low hornets 13s jordan 7 lola bunny space Jam 5s jordan 5 cement tongue